Menu

Chirurgia robotowa w porównaniu do chirurgii laparoskopowej: hemikolektomia prawostronna z całkowitym wycięciem mesocolon w raku jelita grubego: wyniki okołooperacyjne i 5-letnie przeżycie w grupie 202 pacjentów

Robotic versus laparoscopic rught colectomy with complete mesocolic excision for the treatment of colon cancer: perioperative outcomes and 5-years survival in a consecutive series of 202 patients.

Spinoglo G., Bianchi P., Marano A., Priora F., Lenti L., Ravazzoni F., Petz W., Borin S., Ribero D., Formisano G., Bertani E.

Ann Surg Oncol 2018;25:3580-3586

Wstęp

Podczas ostatniej dekady koncepcja całkowitego wycięcie mesocolon excision (CME – complete mesocolon excision) wyłaniała się jako strategia chirurgicznego postępowania dla zminimalizowania wznowy miejscowej raka prawej części okrężnicy. Celem badania było porównanie zabiegów hemikolektomii prawostronnej wykonanej metodą chirurgii robotowej i chirurgii laparoskopowej.

Metoda

Do bazy informacyjnej wprowadzani prospektywnie szczegółowe dane wszystkich pacjentów, którzy przeszli zabiegi hemikolektomii prawostronnej w połączeniu z CME w okresie 10.2005 – 11.2015 z użyciem robota chirurgicznego i wykonane laparoskopowo z otwarciem jamy brzusznej sposobem Pfannenstiel’a w celu wykonania zespolenia jelitowego.

Wyniki

Spośród 202 badanych chorych zabiegi z użyciem robota chirurgicznego wykonano u 101 chorych, u pozostałych 101 chorych wykonano zabiegi laparoskopowe. Nie obserwowano różnic pomiędzy pacjentami obu grup. Zabiegi robotowe wykazały statystycznie istotne zmniejszenie ilości konwersji w stosunku do zabiegów laparoskopowych (0% vs 6,9%, p=0.01) przy jednocześnie dłuższym czasie zabiegu o 18% (279 min vs 236 min, p<0.001). Nie obserwowano żądnych innych różnic pomiędzy obiema metodami w zakresie wyników okołooperacyjnych i histopatologicznych. 5-letnie przeżycie wynosiło dla zabiegów robotowych i laparoskopowych odpowiednio 77 mies i 73 mies (p=0.64). Okres wolny od wznowy (DFS – disease-free survival) wynosił odpowiednio 85% i 83%. Nie obserwowano różnicy statystycznej w tym zakresie (p=0.58). W zakresie stopnia zaawansowania ocenianego według klasyfikacji UICC, u chorych w III stopniu zaawansowania obserwowano nie znacząca statystycznie ale istotną różnicę w długości 5-letnieg okresu DFS na korzyść chirurgii robotowej (81 mies vs 68 mies, p=0.122).

Wnioski

Obie metody zabiegów hemikolektomii prawostronnej są bezpieczne i możliwe do wykonania w celu osiągnięcia bardzo dobrych wyników przeżycia chorych. Wspomaganie chirurgią robotową było korzystniejsze dla wykonania wycięcia jelita i wewnątrzustrojowego zespolenia jelitowego co stwierdzono poprzez mniejszy odsetek konwersji. Autorzy stwierdzają, że w przyszłości doświadczenie w chirurgii robotowej pozwoli na skrócenie czasu zabiegu.

» powrót do działu "Chirurgia robotowa"

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Chirurgia robotowa – daleki skok w technologiach medycznych

Nowoczesne technologie zmieniają oblicza medycyny. Jedną z technik, która pozwala na prawdziwy skok jakościowy w specjalnościach zabiegowych są roboty chirurgiczne. Techniki chirurgii robotowej są naturalnym rozwinięciem technik laparoskopowych, polegających na operowaniu narzędziami wprowadzonymi do jamy brzusznej przez niewielkie nacięcia w powłokach ciała.

» Więcej

Chirurgia onkologiczna - chirurgiczne leczenie raka i nowotworów

Zabiegi operacyjne (chirurgiczne) są jednym z podstawowych sposobów leczenia raka i nowotworów. Operacje chirurgiczne wykonywane są jako jedyna forma leczenia (np. we wczesnych postaciach czerniaka, mięsaków tkanek miękkich, raka jelita grubego i innych ) lub jako element terapii skojarzonej (z radioterapią, chemioterapią, hormonoterapią).

» Więcej