Menu

Leczenie bólu nowotworowego

Ból w chorobie nowotworowej - najważniejsze informacje

Ból według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu jest zmysłowym i emocjonalnym negatywnym doznaniem, powstającym pod wpływem bodźców uszkadzających tkanki lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ocenia się, że około 75 % chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową wymaga stałego zabezpieczenia w leki przeciwbólowe. W grupie pacjentów z przerzutami nowotworowymi odsetek ten sięga 100 %. Aktualnie dostępne metody postępowania, przy dobrej współpracy lekarza z pacjentem, dogłębnej analizie zgłaszanych dolegliwości, znajomości metod postępowania, pozwalają skutecznie radzić sobie z bólem u większości chorych. » więcej

Schemat leczenia bólu w chorobach nowotworowych oraz stosowane w nim leki

Ból jest objawem towarzyszącym zmianom zachodzącym w organizmie, które są wynikiem ekspansji nowotworu na tkanki otaczające czy zaburzeniami funkcji spowodowanymi przez rozrastającą się masę tkanki nowotworowej. Ból może towarzyszyć także, jako powikłanie lub następstwo, różnym sposobom leczenia choroby nowotworowej. Tak więc leczenie bólu nie powinno opierać się jedynie na podawaniu środków przeciwbólowych, ale na rzetelnej ocenie przyczyny tego bólu i wdrożenia takiego sposobu postępowania, żeby zlikwidować lub zmniejszyć przyczynę bólu. » więcej

Ból jako powikłanie chemioterapii

Ból związany z działaniem leków przeciwnowotworowych jest wynikiem uszkodzenia struktur nerwowych. Dotyczy on około 5%-35% chorych poddanych chemioterapii. Im więcej leków stosowanych jest w chemioterapii tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia nerwów. Standardowe postępowanie przeciwbólowe, z wykorzystaniem leków mających jedynie działanie zmniejszające odczucie bólu, może nie być wystarczające. Ze względu na mechanizm bólu, związany z uszkodzeniem nerwów, może być konieczne stosowanie takich leków jak sterydy, leki przeciwdepresyjne i leki przeciwdrgawkowe. » więcej

Leczeniu bólu nowotworowego doustną morfiną

U chorych z silnym, długotrwałym bólem nowotworowym bardzo silne leki p/bólowe - opioidy powinny być już dzisiaj standardowym leczeniem. Niekiedy terapia opioidowa nie wystarczy, skuteczność można uzyskać kojarząc środki przeciwbólowe z lekami wspomagającymi - tak zwanymi koanalgetykami. W leczeniu bólu nowotworowego, morfina jest skutecznym lekiem należącym do silnych opioidów obok przezskórnej formy fentanylu, czy też doustnego oksycodonu. Właściwie stosowana morfina jest lekiem skutecznym, bezpiecznym i wygodnym w dawkowaniu. » więcej

Przezskórne podawanie opioidowych leków przeciwbólowych

Bardzo często wybieranym przez lekarzy sposobem długotrwałego podawania leków opioidowych w terapii przewlekłego bólu nowotworowego jest droga przezskórna w postaci plastrów - tzw. transdermalnych systemów terapeutycznych, które dozują i uwalniają substancję leczniczą do krwiobiegu, z określoną szybkością przez określony czas. » więcej

Opioidy a zaparcia

Zaparcie w trakcie terapii przeciwbólowej lekami opioidowymi jest ich najczęstszym działaniem niepożądanym i dużym problemem wśród pacjentów oddziałów onkologicznych - bowiem podstawą leczenia bólu nowotworowego jest farmakoterapia złożona analgetykami opioidowymi i lekami wspomagającymi, według zasad drabiny analgetycznej WHO. » więcej

Ból przebijający

Ból przebijający to ostry, gwałtownie narastający, dość szybko przemijający, napadowy ból, nakładający się na istniejące dolegliwości, w większości skutecznie kontrolowane przewlekłą farmakoterapią. W skali oceny bólu (wzrokowo-analogowa, VAS) plasują się one wśród bólów o średnim i dużym nasileniu. Ataki występują okresowo, nawet w skutecznej terapii bólu przewlekłego, niezależnie od dawek i rodzaju stosowanych preparatów. » więcej

Przewlekły ból neuropatyczny

Jednym z rodzajów bólu przewlekłego (a więc trwającego przynajmniej trzy miesiące z okresami zaostrzeń i stabilizacji) jest ból neuropatyczny. Jest on inicjowany pierwotnym uszkodzeniem lub dysfunkcją części układu nerwowego ośrodkowego: mózgu, rdzenia kręgowego czy pojedynczych nerwów budujących obwodowy układ nerwowy. Większość pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej, w schyłkowym okresie choroby doznaje bólu. U części z nich poza bólem somatycznym, istnieje również komponenta neuropatyczna, rzadko natomiast występuje w postaci neuropatycznej izolowanej, bez nocycepcji. » więcej

Ból po amputacji (ból fantomowy)

Amputacja, czy to kończyny, czy innej części ciała jest zawsze skutkiem miejscowego zaawansowania choroby, często stanowi jedyną formę leczenia w chorobie nowotworowej. Pomimo braku narządu, części ciała, pacjent może nadal odczuwać ból tej okolicy. Jest to tzw. ból fantomowy. Bólem fantomowym nazywamy wszelkie objawy, doznania bólowe po amputacji, odczuwane w nieobecnej już części ciała. » więcej

Psychologiczny aspekt bólu (cz.I)

Ból jest to nieprzyjemne doznanie somatyczne, zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym bądź też potencjalnie grożącym uszkodzeniem tkanek. Ból jest odczuciem subiektywnym - indywidualnie postrzeganym przez każdego człowieka, zależnym, poza siłą i charakterem działającego bodźca oraz osobniczą tolerancją na ból, również od czynników modulujących, które mogą w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływać na potencjalizację bądź też osłabienie nieprzyjemnych doznań bólowych. » więcej

Psychologiczny aspekt bólu (cz.II)

W ocenie psychoonkologów, onkologów klinicznych i psychiatrów, bazując na wieloletnich doświadczeniach pracy z pacjentami, ból nie jest zjawiskiem jedynie somatycznym - związanym z obecnością patologii wpływającej na cały ustrój czy mechanicznego rozstroju organizmu, a somatopsychicznym. Intensywność doznań bólowych poza stopniem uszkodzenia tkanek i narządów jest modelowana przez sferę psychiczną: poznawczą i emocjonalną i w dużej mierze zależy od indywidualnej, uczuciowej reakcji chorego na składową fizyczną bólu. » więcej

Współpraca lekarz-pacjent w aspekcie przewlekłej terapii przeciwbólowej

Przewlekła walka z bólem, z uwagi na złożoność mechanizmów leżących u jego podstaw, jeśli ma być jak najbardziej efektywna, wiąże konieczność współpracy lekarza z pacjentem, rodziną pacjenta, niejednokrotnie również z psychologiem mającym doświadczenie kliniczne. Dobór odpowiednich leków, postępowanie pozafarmakologiczne, rehabilitacja i ich skuteczność powinny być indywidualnie, skrupulatnie kontrolowane a postępowanie modyfikowane zależnie od oczekiwanych i obserwowanych efektów. » więcej

Jak przekazać lekarzowi informację o odczuwaniu bólu? Pomoc w komunikacji pacjent - lekarz

Wizyta u lekarza jest zawsze mniejszym lub większym stresem dla pacjenta. Z tego powodu chory nie zawsze jest w stanie przekazać istotne informacje o sobie i swoim stanie zdrowia (stres, mała ilość czasu na wizycie), pomimo, że te informacje mogą być bardzo potrzebne lekarzowi do prawidłowej oceny problemu i wdrożenia skutecznego leczenia. By ułatwić przekazanie informacji zwązanych z odczuwaniem bólu przygotowaliśmy gotowy wzór. » więcej

Ból w zaawansowanej chorobie nowotworowej – na co zwrócić uwagę, aby pomóc choremu

Nakładanie się dolegliwości bólowych z dwóch lub więcej źródeł, o innej przyczynie, innym mechanizmie powstawania jest często bardzo trudne do skutecznego leczenia. Samo zwiększanie dawki leków może nie tylko nie przynieść poprawy, ale, poprzez skutki uboczne ich stosowania, pogorszyć inne stany chorobowe będące przyczyną innych niż nowotworowe dolegliwości bólowych. Leczenie bólu w takiej sytuacji powinno obejmować różne formy pomocy medycznej. Najważniejszym składnikiem leczenia powinno być skuteczne i możliwie maksymalne zmniejszenie nasilenia bólu. W tym celu należy określić dokładnie wstępne zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe, ich rodzaj i dawkę. » więcej

Leczenie bólu w opiece paliatywnej

Dolegliwości bólowe towarzyszą większości pacjentów z chorobą nowotworową, szczególnie w jej końcowym okresie. Leczenie bólu stanowi więc jedno z kluczowych zadań lekarzy medycyny hospicyjnej. Należy też pamiętać, że starsi pacjenci o wiele bardziej lękają się bólu. Warto jednak pamiętać: nie ma takiego bólu, którego nie da się opanować. » więcej

Ból w chorobie nowotworowej

Zachorowalność na nowotwory wzrasta z każdym rokiem. W Polsce co roku rozpoznaje się ponad 150 tysięcy nowych zachorowań rocznie. Ze względu na brak powszechnych, stałych programów wczesnego wykrywania nowotworów (poza rakiem piersi i rakiem szyjki macicy) oraz późne objawy, z którymi pacjent zgłasza się do lekarza, wyniki leczenia nowotworów w naszym kraju odbiegają niekorzystnie od uzyskiwanych w innych krajach Europy Zachodniej i USA. Wielu pacjentów jest leczona jedynie paliatywnie lub objawowo. Jednym z objawów choroby, najbardziej dokuczliwym i obniżającym jakość życia w chorobie nowotworowej, jest ból. Objaw ten dotyczy w różnym stopniu i w różnych okresach choroby nawet 80% chorych. » więcej

Mechanizm bólu w chorobie nowotworowej

Ból towarzyszy większości pacjentów onkologicznych, może pojawić się na każdym etapie choroby, być pierwszym jej objawem, sygnałem progresji (dalszego rozwoju), powikłaniem ciężkiego leczenia chirurgicznego czy onkologicznego: chemioterapii i radioterapii. Biorąc to pod uwagę, leczenie przeciwbólowe powinno być integralną częścią każdej terapii przeciwnowotworowej. » więcej

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA