Menu

Żywienie dojelitowe w chorobie nowotworowej

Z licznych badań klinicznych wynika, że zaburzenia odżywiania i związane z tym obniżenia parametrów klinicznych (utrata masy ciała, utrata siły mięśniowej) oraz parametrów biochemicznych (obniżenie poziomu białka całkowitego, albuminy) związane są z gorszą odpowiedzią na leczenie oraz zwiększają ilość i natężenie niekorzystnych objawów klinicznych (obrzęki, zaburzenia gojenia się ran, rany po radioterapii, odleżyny). Co więcej, objawy kliniczne wynikające z zaburzenia połykania często mogą być przyczyną modyfikacji sposobu leczenia (zmniejszenie dawki leków przeciwnowotworowych, wydłużenie czasu pomiędzy podawaniem poszczególnych dawek tych leków) a nawet całkowitego zaprzestania leczenia!
W przebiegu chorób nowotworowych często mamy do czynienia z zaburzeniami połykania lub innymi przyczynami niemożności przyjmowania pokarmów drogą doustną. Klasycznymi przykładami jest rak gardła i rak przełyku, które rozwijając się i zwiększając swoją masę doprowadzają do mechanicznego zamknięcia światła przewodu pokarmowego co uniemożliwia przyjmowanie pokarmów droga naturalną. Taka sama sytuacja może wystąpić w przypadku zaawansowanego raka wpustu żołądka.

Problemy z połykaniem mogą wystąpić także w trakcie leczenia. U chorych z rakiem przełyku lub gardła, którzy mogą przełykać pokarmy płynne lub półpłynne, leczenie za pomocą radioterapii może doprowadzić do przejściowego wzrostu masy guza spowodowanego zmianami pod wpływem promieniowania jonizującego, co powoduje wystąpienie całkowitej niemożności przechodzenia nawet płynów.

Pacjent, zgłaszający się do lekarza z powodu nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego, jest badany m.in. pod kątem niedożywienia i jego przyczyn. Nawet stosunkowo niewielki rak przełyku, rosnący do jego światła (np. typ lejkowaty) szybko prowadzi do jego zamknięcia i chudnięcia chorego. Zanim zaczniemy prowadzić leczenie, zazwyczaj niezbędne jest wdrożenie na tym etapie rozpoznania choroby leczenia żywieniowego.

Obecnie wiadomo powszechnie, że żywienie drogą naturalną, czy to doustną, czy dożołądkową lub dojelitową, przynosi znacznie większe korzyści choremu niż żywienie dożylne, które dodatkowo obarczone jest wieloma różnymi powikłaniami (zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia poziomu glukozy). Z tego powodu należy dążyć w każdym przypadku, jeśli jest to możliwe, do prowadzenia żywienia drogą naturalną, jeśli nie ma do tego przeciwwskazań (np. niedrożność jelit spowodowana naciekami nowotworowymi, krótki odcinek jelita po zabiegu operacyjnym).
Żywienie podawane do przewodu pokarmowego drogą dożołądkową lub dojelitową, wymaga wykonania przetoki odżywczej w warunkach szpitalnych. Jeśli jest jeszcze możliwe przejście endoskopem do żołądka, można założyć przetokę do karmienia tą drogą (PEG - od ang. Percutaneous Endoscopic Gastrostomy). Jeśli nie ma takiej możliwości, należy wykonać zabieg polegający na otwarciu jamy brzusznej i założeniu przetoki bezpośrednio do żołądka lub do jelita cienkiego.

Po wykonaniu przetoki już w pierwszej dobie można podawać przez przetokę płyny (roztwór soli fizjologicznej) a następnie preparaty żywieniowe, specjalnie zbilansowane pod względem składu do tego sposobu karmienia. Żywienie zaczyna się od podawania ok 10 ml treści pokarmowej na godzinę, zwiększając stopniowo codziennie ilość aż do 50 ml/godz. W trakcie pobytu w szpitalu pacjent otrzymuje niezbędne żywienie w postaci płynów w pojemnikach („worki”), które następnie będzie kontynuowane w ramach leczenia w poradni żywieniowej.

Zdarza się, że po wyjściu ze szpitala mija kilka dni zanim pacjent trafi do poradni żywieniowej. W tym okresie mogą wystąpić problemy z zaopatrzeniem w preparaty żywieniowe, które pacjent powinien codziennie przyjmować.

Bezpłatne preparaty do żywienia dojelitowego i dożołądkowego - pomoc żywieniowa pomiędzy wypisem ze szpitala a wizytą w poradni żywieniowej

Aby zabezpieczyć chorego w możliwość nieodpłatnego otrzymania preparatów żywieniowych, niektóre firmy zaproponowały „pomost żywieniowy” pomiędzy wypisem ze szpitala a konsultacją w poradni żywieniowej. W tym celu należy odpowiednio wcześniej (jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu) wypełnić i przesłać odpowiedni » formularz zgłaszający zapotrzebowanie na preparaty odżywcze «. Na podstawie tego formularza pacjent otrzyma nieodpłatnie 7 litrów preparatów żywieniowych, co powinno zabezpieczyć jego potrzeby do czasu konsultacji w poradni żywieniowej.


Nutricia - żywienie dojelitowe w twoim domu

Informacje o projekcie Nutricia w domu

Rys. 1. Informacje o projekcie Nutricia w domu. Dla kogo jest przygotowany Pakiet na Powitanie "HEN Box"


Informacje o projekcie Nutricia w domu cd.

Rys. 2. Informacje o projekcie Nutricia w domu. Co pacjent znajdzie w pakiecie "HEN Box"


» powrót na początek strony
Nutricia reklama Nutridrink protein
Nutricia reklama teleporada
Nutricia reklama Żywienie dojelitowe w Twoim domu

Menu działu dla pacjenta

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Leczenie żywieniowe - wprowadzenie

Według definicji leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego, która ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, co ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia oraz związane z tym rokowanie.

Chorzy z nowotworami przewodu pokarmowego wykazują w wielu przypadkach cechy niedożywienia, wynikające zarówno z zaawansowania choroby (niedrożność, biegunka, wymioty) jak i zmian metabolicznych spowodowanych stresem.

» Więcej

Przejdz do działu "Leczenie żywieniowe"

W tym dziale prezentujemy szereg artykułów na temat leczenia żywieniowego zaczynając od podstaw, poprzez obszerne omówienie zagadnienia aż do opisu sposobów postępowania w przypadku istotnych problemów dotyczących stanu odżywienia.

» przejdz do działu