Menu

Żywienie immunomodulacyjne u chorych z rakiem trzustki

Żywienie immunomodulacyjne u chorych z rakiem trzustki wpływa korzystnie na lepsze wyniki leczenia i mniejszą ilość powikłań pooperacyjnych.

Pozytywny wpływ żywienia na wyniki leczenia chorych z nowotworami jest powszechnie znany. Pacjent dobrze odżywiony, bez utraty wagi w okresie przed zabiegiem operacyjnym jest mniej narażony na różnego rodzaju powikłania pooperacyjne, nie tylko dotyczące gojenia się rany na skórze, ale także gojenia się zespoleń w obrębie przewodu pokarmowego (po wycięciu żołądka, jelita grubego czy jelita cienkiego) oraz powikłania infekcyjne.

Wiadomo także, że dobre odżywienie ma wpływ na wyniki leczenia. Ma to związek nie tylko z prawidłowym poziomem parametrów krwi (takich jak poziom białka i albuminy), ale w bezpośredni sposób wpływa na odstęp pomiędzy leczeniem chirurgicznym (mniejsze prawdopodobieństwo powikłań pooperacyjnych!) oraz niezaburzony przebieg leczenia skojarzonego (chemioterapia, radioterapia), które może być przerwane ze względu na powikłania u chorych niedożywionych.
Obecnie uważa się, że lepsze wyniki od samej suplementacji białkowo-kalorycznej uzyskuje się po zastosowaniu żywienia z immunomodulacją. Żywienie immunomodulujące wpływa na wytworzenie jak najlepszej odpowiedzi immunologicznej organizmu, w tym przypadku w sytuacji czekającego go stresu, jakim jest leczenie choroby nowotworowej (zabiegi operacyjne, radioterapia, chemioterapia). Dostępnych jest wiele różnych preparatów żywieniowych o działaniu immunomodulacyjnym, zawierających, w różnym zestawieniu i różnych ilościach, takie substancje jak kwasy omega-3, antyoksydanty (witamina C i E, beta-karoten, pierwiastki śladowe: cynk, selen, miedź), glutamina, arginina i inne. Więcej informacji na temat kwasu omega-3 na stronie Kwasy tłuszczowe omega-3

Jednym z gorzej rokujących nowotworów jest rak trzustki. U chorych zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego konieczne jest wycięcie całkowite lub częściowe trzustki. Zabiegi te są obarczone możliwością wystąpienia poważnych powikłań, do których należą powikłania infekcyjne i brak gojenia się zespoleń z trzustka, co może prowadzić do powstania trudno gojących się przetok. Powikłania te mają bezpośredni wpływ zarówno na przebieg pooperacyjny jak i wyniki leczenia choroby nowotworowej.

W ostatnich latach pojawiło się wiele opracowań wykazujących, że żywienie immunomodulacyjne (suplementacja żywieniowa) w okresie okołooperacyjnym wpływa korzystnie zarówno na obniżenie ilości i ciężkości powikłań jak i odległe wyniki leczenia raka trzustki.

W badaniu Aida i wsp. [1] autorzy zaobserwowali, że podawanie przez 5 dni przed zabiegiem wycięcia trzustki preparatów żywieniowych zawierających argininę i kwasy omega-3 wpływa na mniejszą ilość zakażeń okołooperacyjnych oraz ciężkich powikłań pooperacyjnych. Zaobserwowano zmiany w ilości prostaglandyn E2 oraz różnicowaniu się limfocytów T, co miało bezpośredni wpływ na wyniki leczenia okołooperacyjnego. Podobne zmiany w ilości i jakości limfocytów T zaobserwowali także Słotwiński i wsp. [2].

Pozytywny wpływ żywienia immunomodulacyjnego na wyniki leczenia zaobserwował także zespół badaczy z Department of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery, The University of Manchester, UK [3]. U chorych otrzymujących preparaty immunomodulujące obserwowano, w porównaniu do chorych przyjmujących preparaty jedynie białkowo-kaloryczne, zmianę odpowiedzi zapalnej i poprawę funkcjonowania układu odpornościowego.

Na inny aspekt, związany z wynikami leczenia, zwracają uwagę Silvestri i Reis [4, 5]. Ograniczenie powikłań związanych z wczesnymi, pooperacyjnymi wynikami leczenia ma wpływ na koszty leczenia. W obu pracach autorzy wykazali bezpośredni wpływ stosowania suplementacji żywieniowej w oparciu o preparaty immunomodulujące u chorych z rakiem trzustki kwalifikowanych do dużych zabiegów, z mniejszym ryzykiem poważnych powikłań i, co za tym idzie, mniejszymi kosztami leczenia szpitalnego.


Opracowanie: Onkonet.pl


Piśmiennictwo:

  1. Aida T. i wsp.: Preoperative immunonutrition decreases postoperative complications by modulating prostaglandin E2 production and T-cell differentiation in patients undergoing pancreatoduodenectomy. Surgery 2014;155:124-133;
  2. Słotwiński R. i wsp.: Apoptosis in lymphocytes of pancreatic cancer patients: influence of preoperatife enteral immunonutrition and extensive surgery. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2011;59:385-397;
  3. Hamza N. i wsp.: Perioperative enteral immunonutrition modulates systemic and mucosal immunity and the inflammatory response in patients with periampullary cancer scheduled for pancreatoduodenectomy: a randomized clinical trial. Pancreas 2015;44:41-52;
  4. Silvestri S. i wsp.: Preoparative oral immunonutrition versus standard preoperative oral diet in well nutrished patients undergoing pancreatoduodenectomy. Int J Surg 2016;31:93-99;
  5. Reis A. i wsp.: Cost-effectiveness of perioperative immunonutrition in gastrointestinal oncologic surgery: a systematic rewiev. Arq Bras Cir Dig 2016;29:121-125.
» powrót na początek strony

Menu działu dla pacjenta

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA

Leczenie żywieniowe - wprowadzenie

Według definicji leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego, która ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, co ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia oraz związane z tym rokowanie.

Chorzy z nowotworami przewodu pokarmowego wykazują w wielu przypadkach cechy niedożywienia, wynikające zarówno z zaawansowania choroby (niedrożność, biegunka, wymioty) jak i zmian metabolicznych spowodowanych stresem.

» Więcej

Przejdz do działu "Leczenie żywieniowe"

W tym dziale prezentujemy szereg artykułów na temat leczenia żywieniowego zaczynając od podstaw, poprzez obszerne omówienie zagadnienia aż do opisu sposobów postępowania w przypadku istotnych problemów dotyczących stanu odżywienia.

» przejdz do działu