Menu

Leczenie żywieniowe

Leczenie żywieniowe - wprowadzenie

Według definicji leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego, która ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, co ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia oraz związane z tym rokowanie. Chorzy z nowotworami przewodu pokarmowego wykazują w wielu przypadkach cechy niedożywienia, wynikające zarówno z zaawansowania choroby (niedrożność, biegunka, wymioty) jak i zmian metabolicznych spowodowanych stresem. Przyjmuje się, że niedożywienie można stwierdzić w przypadku utraty więcej niż 10% masy ciała w okresie ostatnich 3 miesięcy » czytaj więcej

Jak rozpoznać niedożywienie przed leczeniem?

Niedożywienie białkowo-kaloryczne jest bardzo często związane z chorobą nowotworową. Wynikać może z zaawansowania choroby lub być związane z depresją i obniżeniem nastroju po rozpoznaniu, co powoduje niechęć do jedzenia. Bez względu na przyczynę, niedożywienie może być powodem zwiększenia występowania i natężenia powikłań pooperacyjnych, wstrzymania chemioterapii lub radioterapii, a co za tym idzie – zmniejszenia skuteczności leczenia choroby nowotworowej. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie stanów niedożywienia u każdego chorego z nowotworem. » czytaj więcej

Niedożywienie w raku jajnika – niekorzystny czynnik rokowniczy

Spośród wszystkich nowotworów narządu rodnego rak jajnika charakteryzuje się najczęstszym występowaniem niedożywienia związanym z chorobą nowotworową, co z kolei jest czynnikiem ryzyka powikłań pooperacyjnych, włącznie z powikłaniami śmiertelnymi. Z tego powodu niezwykle ważna jest dbałość o odpowiednie przygotowanie żywieniowe pacjenta przed rozpoczęciem procesu leczenia. » czytaj więcej

Problemy żywieniowe w chorobie nowotworowej – skąd czerpać wiedzę?

W ostatnim czasie, w latach 2019 i 2020 pojawiły się na półkach księgarskich znakomite publikacje dotyczące leczenia żywieniowego, w tym leczenia żywieniowego chorych onkologicznych. W załączeniu przedstawiamy je wraz z krótkim opisem treści. Są one napisane przez lekarzy specjalizujących się w problemach leczenia żywieniowego, z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, będącymi niekwestionowanymi autorytetami w tym temacie. » czytaj więcej

Problem niedożywienia u chorych z rakiem płuca poddanych chemioterapii

W jednym z ostatnich badań oceniano stopień odżywienia w grupie 465 chorych z rakiem płuca. Oceny dokonywano w oparciu o standardowy kwestionariusz PG-SGA stosowany do analizy odżywienia pacjentów. Stan odżywienia analizowano przed chemioterapią oraz po 4 kursach leczenia. Po 4 kursach chemioterapii ponowna ocena wykazała cechy niedożywienia u 87,7% chorych: u 33,8 w stopniu znacznym i u 52,9% w stopniu średnim. Tak znaczące obniżenie stanu odżywienia było wynikiem wystąpienia powikłań związanych z chemioterapią. » czytaj więcej

Profilaktyka żywieniowa powikłań popromiennych w zakresie jelit u chorych poddawanych radioterapii

Jak wykazały badania prospektywne, randomizowane, odpowiednie przygotowanie żywieniowe pacjenta przed leczeniem radioterapią może poprawić jego stan ogólny i metaboliczny, ograniczając wystąpienie lub natężenie powikłań związanych z napromieniowaniem. W momencie decyzji o zastosowaniu radioterapii w obrębie jamy brzusznej zazwyczaj mamy około 2-4 tygodni do rozpoczęcia leczenia. Czas ten jest wystarczający do oceny stanu odżywienia oraz zastosowania doustnego wspomożenia przyjmowania pokarmów o preparaty, zapewniające odpowiednią ilość białka i energii. To właśnie niedobory białka są głównie odpowiedzialne za różnego rodzaju powikłania miejscowe, gdyż ich brak ma negatywny wpływ na procesy naprawcze. » czytaj więcej

Jak ocenić stan odżywienia i jego zmiany w trakcie leczenia onkologicznego

Jak ocenić dynamikę zmian odżywienia u chorych leczonych onkologicznie? W którym momencie należy zwrócić większą uwagę na zaczynające się potencjalne problemy z przyjmowaniem lub wchłanianiem pokarmów? Bez względu na sposób leczenia i przebieg choroby, pomocne jest w tej sytuacji monitorowanie stanu odżywienia. Oznacza to, że zaplanowanych odstępach czasu bada się podstawowe parametry stanu odżywienia i porównuje się je do poziomu wcześniejszych. » czytaj więcej

Obniżony poziom albuminy – czynnik wpływający negatywnie na wyniki leczenia nowotworów

Obniżenie poziomu albumin, jako wyznacznik niedożywienia, stanowi negatywny czynnik rokowniczy w przypadku wielu nowotworów, jak np. rak przełyku, żołądka, jelita grubego, pęcherza moczowego czy jajnika. Ma to między innymi związek z częstszym występowaniem powikłań pooperacyjnych, wpływających zarówno na długość pobytu chorego w szpitalu jak i odroczenie z tego powodu leczenia uzupełniającego (chemioterapia, radioterapia). Na podstawie poziomu albuminy przed zabiegiem operacyjnym możemy określić grupę ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych niezależnie od zastosowanego sposobu leczenia. » czytaj więcej

Białko – kluczowy element żywieniowy w terapii chorych onkologicznych

Niedożywienie białkowo-kaloryczne jest częstą przyczyną, z powodu której nie można wykonać planowanej terapii onkologicznej. Przyczyną obniżenia poziomu białka całkowitego ( norma wynosi 62-81 g/L) są zaburzenia wchłaniania (związane z wykonaniem rozległego zabiegu operacyjnego w obrębie przewodu pokarmowego, w tym jelita cienkiego), zaburzenia przyjmowania pokarmów (zwężenie przełyku z powodu raka, zwężenie odźwiernika z powodu raka żołądka, niedrożność przewodu pokarmowego spowodowana rozległymi przerzutami nowotworowymi w jamie brzusznej) oraz zaburzenia metaboliczne związane z zaawansowaną chorobą nowotworową. » czytaj więcej

Znaczenie pierwiastków śladowych (mikroelementów) w diecie

Leczenie choroby nowotworowej związane jest zazwyczaj z wykonaniem rozległych zabiegów operacyjnych i leczeniu systemowym, jakim jest chemioterapia. Zakres zabiegów operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego może doprowadzić do uniemożliwienia wchłaniania różnych elementów pokarmowych, w tym niezwykle ważnych dla funkcjonowania organizmu mikro- i makroelementów. Także chemioterapia stosowana jako podstawowe leczenie choroby nowotworowej lub jako leczenie skojarzone z operacją czy radioterapią może, poprzez uszkodzenie kosmków jelitowych, doprowadzać do zaburzeń wchłaniania. » czytaj więcej

Żelazo i jego niedobór u chorych onkologicznych

Niedobory żelaza u chorych onkologicznych występują często. Mogą wynikać między innymi z przewlekłego krwawienia z guza nowotworowego do światła przewodu pokarmowego. Najczęściej obserwuje się niedobory w zaawansowanym raku żołądka lub jelita grubego, zwłaszcza umiejscowionego w prawej jego części (kątnica, wstępnica). Niedobory żelaza występują często w chorobie przerzutowej, w stanach niedoborów białkowo-kalorycznych, po intensywnym leczeniu chemioterapią lub po zabiegach operacyjnych wymagających wycięcia żołądka lub dużego odcinka jelita czczego. » czytaj więcej

Przygotowanie żywieniowe przed zabiegiem cytoredukcyjnym i HIPEC chorych z przerzutami do otrzewnej

Leczenie chirurgiczne chorych z przerzutami do otrzewnej wymaga wykonania rozległych, czasochłonnych zabiegów operacyjnych (chirurgia cytoredukcyjna - CRS) w połączeniu z chemioterapią perfuzyjną w podwyższonej temperaturze (HIPEC). Poza wieloma aspektami medycznymi w zakresie zaawansowania choroby nowotworowej, do jednych z najważniejszych czynników, które są brane pod uwagę przy kwalifikacji chorych do zabiegów CRS/HIPEC należy stan odżywienia.» czytaj więcej

Rola żywienia i poziomu albumin w procesie leczenia chorób nowotworowych

Niedożywienie, występujące w przebiegu choroby nowotworowej, dotyczy od 30 do 90% chorych. Zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i umiejscowienie nowotworu, stopień złośliwości, przebieg kliniczny choroby czy sposób leczenia. Niedożywienie powstałe w wyniku nieprawidłowego odżywiania może wynikać z następujących przyczyn: » czytaj więcej

Przygotowanie żywieniowe przed zabiegiem cytoredukcyjnym i HIPEC chorych z przerzutami do otrzewnej

Leczenie chorych z przerzutami do otrzewnej wymaga wykonania rozległych zabiegów cytoredukcyjnych w połączeniu z zabiegiem dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w podwyższonej temperaturze. W trakcie zabiegu niejednokrotnie konieczne jest wycięcie części jelita cienkiego, wykonanie zespoleń jelitowych oraz innego, rozległego zabiegu resekcyjnego. » czytaj więcej

Dobry stan odżywienia przed i w trakcie leczenia – jeden z warunków skutecznego leczenia raka

Niedożywienie w chorobie nowotworowej jest częstą przyczyną braku możliwości skutecznego leczenia tej choroby. Wynika ono z wielu problemów, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Problemu niedożywienia nie można lekceważyć, bo wiadomo, że jest ono jednym z czynników mających wpływ na przeżycie całkowite. » czytaj więcej

Problemy żywieniowe u pacjentów poddanych radioterapii

Częstym skutkiem ubocznym radioterapii nowotworów przewodu pokarmowego oraz nowotworów głowy i szyi są utrudnienia w przyjmowaniu pokarmów, prowadzące do niedożywienia. Niestety, stany niedożywienia mają bezpośredni wpływ na obniżenie odporności immunologicznej organizmu, co negatywne oddziałuje na wyniki leczenia onkologicznego. » czytaj więcej

Leczenie żywieniowe w kontekście raportu „Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach”

Raport „Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu wskazuje, że co najmniej 30 proc. pacjentów w polskich szpitalach jest niedożywionych, a jak wiadomo niedożywienie negatywnie wpływa na przebieg leczenia. » czytaj więcej

Przedoperacyjne wspomaganie żywieniowe obniża ryzyko wystąpienia poważnych powikłań pooparacyjnych u chorych z rakiem odbytnicy

Standardem leczenia raka odbytnicy jest zabieg operacyjny, przed którym bardzo często wykonuje się radioterapię w połączeniu z chemioterapią w celu zmniejszenia ryzyka wznowy miejscowej. Niedożywienie jest znanym czynnikiem ryzyka powikłań podczas leczenia, zwłaszcza pooperacyjnego. » czytaj więcej

Zapobieganie niedożywieniu i wyniszczeniu w chorobie nowotworowej

Zaburzenia odżywiania w chorobie nowotworowej zależą od wielu czynników. Niektóre wynikają z blokowania, przez rozwijający się nowotwór, naturalnej drogi przyjmowania pokarmów, inne z ogólnego zaawansowania choroby. » czytaj więcej

Niedożywienie w chorobie nowotworowej – jak rozpoznać, jakie niesie ze sobą zagrożenie i jak można mu przeciwdziałać

Jak rozpoznać zagrożenie niedożywieniem? W normalnym funkcjonowaniu chorego pojawia się apatia, niechęć do rozmowy, utrata apetytu. Posiłki są zjadane częściowo, bez smaku. Co można zrobić w takiej sytuacji? » czytaj więcej

Żywienie dojelitowe w chorobie nowotworowej

Obecnie wiadomo powszechnie, że żywienie drogą naturalną, czy to doustną, czy dożołądkową lub dojelitową, przynosi znacznie większe korzyści choremu niż żywienie dożylne, które dodatkowo obarczone jest wieloma różnymi powikłaniami (zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia poziomu glukozy). » czytaj więcej

Wspomaganie żywieniowe w nowotworach przełyku i żołądka

Rak przełyku i żołądka są nowotworami wymagającymi wielodyscyplinarnego i długotrwałego leczenia. Każdy problem z połykaniem pokarmów w chorobie nowotworowej prowadzi do niedożywienia, które może mieć wpływ na sposób leczenia. » czytaj więcej

Konsekwencje utraty masy ciała w trakcie choroby nowotworowej

Choroba nowotworowa zazwyczaj powoduje utratę masy pacjenta (33%-72% ogółu chorych). Spadek masy jest spowodowany wieloma czynnikami jednakże najważniejszym jest niedożywienie podczas terapii. » czytaj więcej

Działanie kwasów omega-3 u chorych poddanych zabiegom z powodu nowotworów przewodu pokarmowego

W licznych badaniach wykazano, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 mają działanie immunomodulacyjne i przeciwzapalne, wpływając korzystnie na zmniejszenie niekorzystnych procesów zapalnych i powikłań związanych z leczeniem. » czytaj więcej

Utrzymanie odpowiedniej masy ciała po zdiagnozowaniu nowotworu przewodu pokarmowego jest związane z lepszym rokowaniem

Wiadomo z badań, że chorzy dobrze odżywieni mają lepsze czynniki rokownicze niż chorzy z cechami niedożywienia, zaś utrata masy ciała w okresie 1-go roku przed zabiegiem jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. » czytaj więcej

Wspomaganie żywieniowe w chorobie nowotworowej: dlaczego, kiedy i jak

Wsparcie żywieniowe chorego w okresie przed, w trakcie i po leczeniu jest niezwykle ważne i korzystne dla chorego. Powinno być stosowane rutynowo i rozważane przez lekarzy zarówno na etapie diagnostyki jak i leczenia, a także w okresie rekonwalescencji. » czytaj więcej

Profilaktyczne działanie pokarmów bogatych w błonnik w prewencji raka jelita grubego

Pierwsze informacje dotyczące możliwego ochronnego działania błonnika na jelito grube w aspekcie powstawania raka tego narządu zostały opublikowane w 1971 roku ... » czytaj więcej

Żywienie immunomodulacyjne u chorych z rakiem trzustki

Żywienie immunomodulacyjne u chorych z rakiem trzustki wpływa korzystnie na lepsze wyniki leczenia i mniejszą ilość powikłań pooperacyjnych. Obecnie uważa się, że lepsze wyniki od samej suplementacji białkowo-kalorycznej uzyskuje się po zastosowaniu żywienia z immunomodulacją. » czytaj więcej

Połykanie – prosta czynność, bez której nie ma dobrej jakości życia

Każde przyjmowanie i trawienie posiłków zaczyna się od ich połknięcia. Nikt specjalnie nie zwraca uwagi na tą teoretycznie banalną czynność, będącą początkiem podróży substancji odżywczych przez przewód pokarmowy, która jest dla nas tak naturalna, że aż…niezauważalna. Dopiero gdy mechanizm ten przestaje prawidłowo funkcjonować, dostrzegamy jak olbrzymie problemy są z tym związne i jak bardzo obniżają one jakość życia. » czytaj więcej

Prognostyczny Indeks Żywieniowy (PNI) – narzędzie do oceny wpływu odżywienia na wyniki leczenia w raku żołądka

Poziom albumin jest używany jako element t.zw. prognostycznego indeksu żywieniowego PNI. W badaniu oceniającym wpływ wartości indeksu PNI wykazano, że wysoki indeks wpływa korzystnie na długość przeżycia chorych i jest niezależnym statystycznie parametrem, podobnie jak wielkość guza i stan regionalnych węzłów chłonnych. » czytaj więcej

Korzyści z leczenia żywieniowego preparatami zawierającymi białko u chorych po zabiegach operacyjnych z powodu chorób przewodu pokarmowego

Pacjenci po dużych zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego przechodzą trudny i ciężki okres, na przebieg którego wpływ ma nie tylko rodzaj wykonanego zabiegu, ale także stopień odżywienia i ... . » czytaj więcej

Ocena stopnia odżywienia – jak to zrobić?

Liczne badania kliniczne wykazały, że odpowiednio wcześnie rozpoczęte leczenie żywieniowe pozwala na poprawienie stanu odżywienia i lepsze przygotowanie chorego do obciążającego organizm procesu leczenia onkologicznego. Wskazaniem do takiego postępowania jest ocena stopnia odżywienia. » czytaj więcej

Wpływ niedożywienia na częstość i ciężkość powikłań pooperacyjnych

Ocena stopnia niedożywienia u chorych, u których planowany jest zabieg operacyjny, jest bardzo ważna ze względu na stopień ryzyka wystąpienia powikłań w okresie pooperacyjnym. Jest on większy u tych chorych, u których stwierdzono niedożywienie białkowo-kaloryczne. » czytaj więcej

Przepisy na odżywcze dania dla chorych onkologicznie

Żywienie w aspekcie przygotowania organizmu do leczenia onkologicznego lub powrotu do stanu sprzed leczenia wymaga niejednokrotnie wspomożenia specjalistycznymi produktami przemysłowymi. Żywienie z wykorzystaniem tych preparatów można urozmaicić sobie w różny sposób ... » czytaj więcej

Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego pod kątem żywieniowym

Prawidłowy stan odżywienia jest niezwykle ważny w procesie chirurgicznego leczenia choroby nowotworowej. Do najważniejszych korzyści wynikających z dobrego odżywienia pacjenta należą m.in: wspomaganie gojenia się ran pooperacyjnych, zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań związanych z zabiegiem ... » czytaj więcej

Nutricia reklama Nutridrink protein
Nutricia reklama teleporada
Nutricia reklama Żywienie dojelitowe w Twoim domu

Menu działu dla pacjenta

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Leczenie żywieniowe - wprowadzenie

Według definicji leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego, która ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, co ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia oraz związane z tym rokowanie.

Chorzy z nowotworami przewodu pokarmowego wykazują w wielu przypadkach cechy niedożywienia, wynikające zarówno z zaawansowania choroby (niedrożność, biegunka, wymioty) jak i zmian metabolicznych spowodowanych stresem.

» Więcej

Przygotowanie żywieniowe do leczenia chirurgicznego

Chorzy z nowotworami przewodu pokarmowego wykazują w wielu przypadkach cechy niedożywienia, wynikające zarówno z zaawansowania choroby (niedrożność, biegunka, wymioty) jak i zmian metabolicznych, których przyczyną jest stres związany z poważną chorobą.

Stan odżywienia jest jednym z czynników determinujących wybór metody leczenia. Zły stan odżywienia może skutkować niemożnością przeprowadzenia leczenia operacyjnego czy chemioterapii. Wpływa też bezpośrednio na wyniki wdrożonego leczenia, możliwość wystąpienia powikłań i dalsze rokowania.

Istotne jest, aby każdy pacjent był należycie przygotowany do leczenia, a zwłaszcza do zabiegu chirurgicznego. Chorzy w złym stanie odżywienia powinni otrzymać wsparcie żywieniowe przed zabiegiem (preparaty wysokobiałkowe, wysokokaloryczne). Leczenie żywieniowe powinno być nieodłączną częścią właściwego procesu leczniczego.

Więcej informacji w dziale Leczenie żywieniowe.