Menu

Grant naukowy fundacji DKMS – szósta edycja

07.06.2024

Grant naukowy fundacji DKMS – szósta edycja

Do końca czerwca trwa nabór wniosków do szóstej edycji Grantu Naukowego Fundacji DKMS. Konkurs jest skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Projekt został uruchomiony w 2019 roku w ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi” i uzyskał honorowy patronat PTHiT.

By wyjść naprzeciw zróżnicowaniu wniosków, konkurs został podzielony na dwie kategorie:
Kategoria badań podstawowych – wysokość grantu: 250 tys. zł.
Kategoria kliniczna – wysokość grantu: 250 tys. zł.

Laureatami poprzedniej, piątej edycji zostali:

  • W kategorii badań podstawowych dr Michał Zarobkiewicz, który prowadzi swoje badania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Celem jego projektu jest ilościowa i funkcjonalna ocena komórek Tγδ wystawionych na działanie inhibitorów BTK oraz limfocytów Tγδ wyizolowanych z krwi pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej przed i w trakcie terapii ibrutynibem i skorelowanie otrzymanych danych ze stanem klinicznym pacjentów.
  • W kategorii klinicznej dr Moniki Mielcarek-Siedziuk z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z projektem „Analiza wpływu stanu odżywienia, składu ciała i biochemicznych wykładników uszkodzenia jelit w okresie okołoprzeszczepowym na wyniki allogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci”.

Wyniki V edycji konkursu zostały ogłoszone podczas XXXI Zjazdu PTHiT w Katowicach.

Do aplikowania w szóstej edycji Grantu Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, których badania dotyczą przede wszystkim transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych, jak i klinicznych, w zakresie: immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także obejmujących zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i związane z dawstwem komórek krwiotwórczych.

Harmonogram: 20.04-30.06.2024 r. – składanie wniosków, wrzesień 2024 r. – ogłoszenie wyników

Zgłaszanie wniosków:
Prosimy zapoznać się z regulaminem „Grantu Naukowego Fundacji DKMS” oraz wypełnić wniosek zamieszczony na stronie www.dkms.pl/grant

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesłać na adres e-mail edukacja@dkms.pl do dnia 30 czerwca 2024 r. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na ten sam adres.


Źródło:

  1. Fundacja DKMS
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA