Menu

Nowa lista leków refundowanych od stycznia 2023 roku

03.01.2023

Logo Ministerstwa Zdrowia

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Największe zmiany w refundacji dotyczą onkologicznych programów lekowych dotyczących raka płuca. Wprowadzono również nowe terapie i korzystne zmiany dla pacjentów w programach leczenia szpiczaka plazmocytowego, chłoniakiów T-komórkowych oraz chłoniaka Hodgkina.

Nowości w programach lekowych:
W leczeniu chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej, w programie lekowym B.6., dodano leki: ozymertynib, cemiplimab, atezolizumab, entrektynib, niwolumab + ipilimumab. Zmiany mają na celu umożliwienie leczenia u pacjentów w III stadium zaawansowania choroby, u których nie jest możliwe leczenie radykalne oraz kontynuacji terapii u chorych z chorobą oligometastatyczną. Dodatkowo wprowadzono możliwość zastosowania terapii u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których występują inne nowotwory kontrolowane leczeniem.

W przypadku chorych leczonych na szpiczaka plazmocytowego (ICD-10: C90.0) w programie lekowym B.54., udostępniono nowe, dotychczas nierefundowane terapie DVTd, DRd, EloPd oraz wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji dla aktualnie refundowanych terapii Pd, DVd, KRd, IRd, Z jednoczesnym przeniesieniem lenalidomidu z programu lekowego B.54. do katalogu chemioterapii.

W leczeniu chorych na chłoniaki T-komórkowe, w programie lekowym B.66., udostępniono terapię brentuksymabem vedotin w skojarzeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (CHP) w I linii leczenia dorosłych chorych na układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL).

W przypadku chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10: C81), w programie lekowym B.77, zniesiono kryterium kwalifikacyjne do leczenia brentuksymabem vedotin chorych na chłoniaka Hodgkina ze stwierdzonym nawrotem lub opornością na leczenie, tj.: „nieobecność przeciwwskazań do allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych w razie uzyskania odpowiedzi częściowej”. Wprowadzono zmiany w kryteriach kwalifikacji do leczenia niwolumabem (umożliwienie leczenia w przypadku nawrotu lub oporności na leczenie brentuksymabem vedotin, gdy auto-HSCT nie stanowiło opcji leczenia, umożliwienie leczenia pacjentów o stanie sprawności wg ECOG: 2).


Źródło:

  1. Ministerstwo Zdrowia
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA