Menu

Polskie Towarzystwo Onkologiczne powołało Sekcję Immunoonkologii

17.12.2022

Logo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stosowania nowoczesnych metod leczenia nowotworów, Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologicznego powołał Sekcję Immunoonkologii, której głównymi zadaniami będą inicjowanie badań naukowych, tworzenie analiz, zaleceń i wytycznych oraz koordynacja działań edukacyjnych dotyczących immunoterapii u chorych na nowotwory. Przewodniczącą sekcji została prof. Bożena Cybulska-Stopa, onkolog kliniczny z Kliniki Onkologii Klinicznej NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

Ostatnie lata przyniosły przełom w leczeniu onkologicznym dzięki zmianie strategii leczenia onkologicznego polegającej na walce z chorobą nowotworową poprzez aktywację układu immunologicznego. Zastosowanie inhibitorów punktów kontrolnych (ICIs, immune checkpoint inhibitors), do których należą przeciwciała monoklonalne anty-CTLA-4 (anti-cytotoxic T lymphocyte antigen-4) oraz anty-PD-1/L1 (anti-programmed cell death 1/ Ligand 1), znacznie wydłużyło się przeżycie chorych na nowotwory, a w części przypadków doszło nawet do ich całkowitego wyleczenia.

Obecnie terapie immunologiczne są stosowane u większości chorych na nowotwory i co ważne, stosuje się je również z innymi terapiami jak chemioterapia, leczenie ukierunkowane molekularnie czy radioterapia. Niestety stosowanie ICIs wiąże się również z występowaniem swoistych toksyczności — tak zwanych powikłań immunologicznych (irAEs, immune-related adverse events), które w części przypadków mogą mieć bardzo ciężki przebieg prowadzący w części przypadków nawet do śmierci. Wymaga to stałej edukacji personelu medycznego oraz chorych i ich rodzin.

Do zadań Sekcji należeć będzie przede wszystkim opracowywanie wytycznych i zaleceń dotyczących immunoterapii u chorych na nowotwory, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa stosowania oraz aktualizacji algorytmów postępowania profilaktyczno-terapeutycznego. Zadanie to będą realizowane we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi w danej dziedzinie w celu propagowania multidyscypinarnych protokołów leczenia toksyczności immunoterapii. Do zadań sekcji będzie również należało propagowanie wiedzy wśród lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, jak również chorych i ich rodzin w zakresie wskazań do stosowania immunoterapii, kwalifikacji do leczenia oraz bezpieczeństwa i postępowania w przypadku działań niepożądanych.

Kolejną aktywnością Sekcji będzie ocena możliwości leczenia immunoterapią chorych na nowotwory w Polsce, w szczególności badanie wykorzystania oraz zakresu stosowania immunoterapii w Polsce w stosunku do refundacji i rekomendacji przygotowanych przez towarzystwa naukowe.


Źródło:

  1. Polskie Towarzystwo Onkologiczne
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA