Menu

Prognostyczny Indeks Żywieniowy (PNI) – narzędzie do oceny wpływu odżywienia na wyniki leczenia w raku żołądka

Według danych opublikowanych w 2014 roku, u chorych po operacji całkowitego wycięcia żołądka z powodu nowotworu tego narządu, wczesne wprowadzenie żywienia dojelitowego zdecydowanie lepiej wpływa na podwyższenie parametrów oceny stopnia odżywienia, takich jak poziom albumin i całkowita masa ciała [1]. Poziom albumin jest czynnikiem rokowniczym także w zaawansowanym raku żołądka, w sytuacji, gdy leczenie rozpoczyna się od chemioterapii.

Poziom albumin jest używany jako element tak zwanego prognostycznego indeksu żywieniowego (ang. PNI - Prognostic Nutritional Index). Wartość graniczna, dzieląca PNI na wysoki i niski wynosi 45 (PNI wysoki > 45, PNI niski < 45). Indeks PNI jest obliczany wg następującej formuły:
PNI = 10x (poziom albumin w surowicy krwi w g/dL) + 0.005x (całkowita ilość limfocytów w mm) W badaniu oceniającym wpływ wartości indeksu PNI wykazano, że wysoki indeks wpływa korzystnie na długość przeżycia chorych i jest niezależnym statystycznie parametrem, podobnie jak wielkość guza i stan regionalnych węzłów chłonnych [2].

Także u chorych z rozsiewem dootrzewnowym raka żołądka indeks PNI jest niezależnym rokowniczo czynnikiem. Niski PNI statystycznie częściej jest obserwowany u chorych z wodobrzuszem i obecnością przerzutów odległych (np. do płuc). Stan odżywienia określony wartością PNI ma wpływ na rokowanie i długość przeżycia. Co więcej, u chorych poddanych zabiegom paliatywnym częściej obserwuje się powikłania pooperacyjne przy niskich wartościach PNI [3].

Wpływ odżywienia przed zabiegiem i żywienia po zabiegu na wyniki leczenia potwierdzają także inni badacze [4], oceniający zarówno wyniki leczenia jak i powikłania po operacjach. Zalecają podawanie żywienia drogą naturalną (doustną lub dojelitową) w każdym przypadku, gdy jest to możliwe. Droga pozajelitowa (dożylna) powinna być stosowana jedynie w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości żywienia.

Wartość rokowniczą w zakresie zarówno wczesnych i późnych wyników leczenia podkreślają także badacze z Japonii. W badaniu oceniającym wyniki leczenia 260 chorych z rakiem żołądka zaobserwowali znaczącą wartość rokowniczą indeksu PNI < 47 na gorsze wyniki niż u chorych z wyższymi wartościami. We wnioskach autorzy stwierdzają, że ocena indeksu PNI jest zarówno prosta jak i tania, zaś wynik badania ma wpływ na określenie rokowania co do przeżycia, powikłań i wznowy miejscowej chorych w II i III stopniu zaawansowania choroby [5].

U chorych z rakiem górnego odcinka przewodu pokarmowego (rak przełyku, rak żołądka) wdrożenie odpowiedniego żywienia po zabiegu operacyjnym jest czynnikiem pozwalającym wrócić choremu do stanu sprzed operacji.

W kontrolowanym, randomizowanym badaniu opublikowanym w 2015 roku wykazano, że u chorych po wycięciu przełyku lub całkowitym wycięciu żołądka z powodu nowotworów tych narządów, włączenie dodatkowego żywienia dojelitowego przez okres 6 tygodni po operacji zdecydowanie korzystnie wpływa na poprawę stanu odżywienia w porównaniu do t.zw.”normalnej” diety. Pacjenci suplementowani żywieniowo dojelitowo uzyskiwali w okresie badania większy przyrost wagi, nie obserwowano u nich znaczących zaników mięśniowych. Badanie wykazało, że dodatkowe żywienie dojelitowe w warunkach domowych u chorych po resekcji przełyku i żołądka jest zarówno bezpieczne, jak i korzystne dla chorego [6].


Opracowanie:
dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. ndzw. GUMed
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.


Piśmiennictwo:

 1. Chen W. i wsp.: Early enteral nutrition after total gastrectomy for gastric cancer. Asia Pac J Clin Nutr 2014;23:607-611;
 2. Sun J. i wsp.: Value of the prognostic nutritional index in advanced gastric cancer treated with preoperative chemothwrapy. J Surg Res 2017;209:37-44;
 3. Nie R. i wsp.: Prognostic nutritional index i san independent prognostic factor for gastric cancer patients with peritoneal dissemination. Chin J Cancer Res 2016;28:570-578;
 4. Rosania R. i wsp.: Nutrition in patients with gastric cancer: an update. Gastrointest Tumors 2015;2:178-187;
 5. Kanda M. i wsp.: Nutritional predictors for postoperative short-term and long-term outcomes of patients with gastric cancer. Medicine 2016;95:24(1-8);
 6. Bowrey D. i wsp.: A randomised controlled trial of six weeks of home enteral nutrition versus standard care after oesophagectomy or total gastrectomy for cancer: report on a pilot and feasibility study. Trials 2015;16:531;
» powrót na początek strony

Menu działu dla pacjenta

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA

Leczenie żywieniowe - wprowadzenie

Według definicji leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego, która ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, co ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia oraz związane z tym rokowanie.

Chorzy z nowotworami przewodu pokarmowego wykazują w wielu przypadkach cechy niedożywienia, wynikające zarówno z zaawansowania choroby (niedrożność, biegunka, wymioty) jak i zmian metabolicznych spowodowanych stresem.

» Więcej

Przejdz do działu "Leczenie żywieniowe"

W tym dziale prezentujemy szereg artykułów na temat leczenia żywieniowego zaczynając od podstaw, poprzez obszerne omówienie zagadnienia aż do opisu sposobów postępowania w przypadku istotnych problemów dotyczących stanu odżywienia.

» przejdz do działu